Pesquisa no dicionário no sítio
Clube
Mais de 50 000
membros!

Pesquisar um nome
Lista alfabética completa »

Lista de nomes

O vosso nome não é na lista

Seu nome em caligrafia chinesa
caligrafia chinesa
Criar sua pintura chinesa personalizada com a caligrafia do seu nome chinês.
a-China.info
Caligrafia chinesa personalizada. Escolher estilo, dimensão, orientação, sentido, caracteres chineses simplificados ou tradicionais.
On-line - a-China.info
Criar seu próprio sinete chinês, único e personalizado, com o seu nome chinês, uma palavra ou uma frase. Escolher a cor da tinta, a dimensão, o estilo...

Lista de nomes e tradução chinesa
Clique no nome para aceder à sua caligrafia.
A
Abílio 阿比利奥 (Ā bǐ lì ào)
Abrahan 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Adão 亚当 (Yà dāng)
Affonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)
Afonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)
Agostinho 阿古斯丁诺 (Ā gǔ sī dīng nuò)
Alexandre 亚历山大 (Yà lì shān dà)
Aloisio 阿洛伊西奥 (Ā luò yī xī ào)
Aníbal 阿尼瓦尔 (Ā ní wǎ r)
António 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
Atílio 阿迪利奥 (Ā dí lì ào)
B
Balduíno 巴尔杜伊诺 (Bā ěr dù yī nuò)
Bartolmeu 巴尔托梅奥 (Bā ěr tuō méi ào)
Batista 巴迪斯塔 (Bā dí sī tǎ)
Benedito 贝内迪托 (Bèi nèi dí tuō)
Benjamim 本杰明 (Běn jié míng)
Bento 本托 (Běn tuō)
Berengár 贝伦嘉 (Bèi lún jiā)
Bonifácio 波尼法西奥 (Bō ní fǎ xī ào)
Bras 布拉斯 (Bù lā sī)
Breno 布雷诺 (Bù léi nuò)
C
Caetano 凯塔诺 (Kǎi tǎ nuò)
Carlito 卡尔利托 (Kǎ ěr lì tuō)
Carlitos 卡尔利托斯 (Kǎ ěr lì tuō sī)
Carlos 卡洛斯 (Kǎ luò sī)
Casimiro 卡西米罗 (Kǎ xī mǐ luó)
Cecilio 塞西利奥 (Sāi xī lì ào)
Chico 奇科 (Qí kē)
Claudio 克劳迪噢 (Kè láo dí ō)
Cornélio 科尔内利奥 (Kē ěr nèi lì ào)
Cristiano 克里斯蒂亚诺 (Kè lǐ sī dì yà nuò)
Cristóvão 科里斯托瓦奥 (Kē lǐ sī tuō wǎ ào)
D
Damiãno 大米阿诺 (Dà mǐ ā nuò)
Davi 大卫 (Dà wèi)
Demetrio 德梅特里奥 (Dé méi tè lǐ ào)
Desidério 德希德利奥 (Dé xī dé lì ào)
Dimas 迪马斯 (Dí mǎ sī)
Dinis 迪尼斯 (Dí ní sī)
Diogo 迪奥格 (Dí ào gé)
Dionisio 迪奥尼西奥 (Dí ào ní xī ào)
Domingos 多明戈斯 (Duō míng gē sī)
Donato 多纳托 (Duō nà tuō)
Duarte 杜阿尔特 (Dù ā ěr tè)
E
Edmundo 埃德孟多 (Aī dé mèng duō)
Eduardo 埃德华多 (Aī dé huá duō)
Élder 埃德 (Aī dé)
Eleuterio 埃莱乌特里奥 (Aī lái wū tè lǐ ào)
Eloi 埃洛伊 (Aī luò yī)
Emerico 埃梅里克 (Aī méi lǐ kè)
Emilio 埃米莉噢 (Aī mǐ lì ō)
Enéas 埃内阿斯 (Aī nèi ā sī)
Érico 埃里克 (Aī lǐ kè)
Ermenegildo 埃梅内吉尔多 (Aī méi nèi jí ěr duō)
Ernesto 埃内斯托 (Aī nèi sī tuō)
Estêvão 埃斯泰瓦 (Aī sī tài wǎ)
Eugênio 欧日尼奥 (Oū rì ní ào)
Eusebio 欧塞维奥 (Oū sài wéi ào)
Eustaquio 欧斯塔基奥 (Oū sī tǎ jī ào)
Ezequiel 埃塞基耶尔 (Aī sài jī yēr)
F
Fabião 法比安 (Fǎ bǐ ān)
Fabio 法比奥 (Fǎ bǐ ào)
Faustino 福斯蒂诺 (Fú sī dì nuò)
Fausto 福斯托 (Fú sī tuō)
Feliciano 费利西亚诺 (Fèi lì xī yà nuò)
Fernão 费尔南 (Fèi ěr nán)
Ferrão 费兰 (Fèi lán)
Filipe 菲利佩 (Fēi lì pèi)
Flávio 弗拉维奥 (Fú lā wéi ào)
Florencio 弗洛伦西奥 (Fú luò lún xī ào)
Fortunato 福尔图纳托 (Fú rtú nà tuō)
Francisco 弗朗西斯科 (Fú lǎng xī sī kē)
Frederico 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
G
Gaspar 加斯帕尔 (Jiā sī pà r)
Gervasio 赫瓦西奥 (Hè wǎ xī ào)
Gil 希尔 (Xī r)
Gilberto 吉尔贝托 (Jí ěr bèi tuō)
Glaucio 古劳西奥 (Gǔ láo xī ào)
Godofredo 戈多弗雷多 (Gē duō fú léi duō)
Gonçalo 贡萨罗 (Gòng sà luó)
Gonçalvo 贡萨维奥 (Gòng sà wéi ào)
Graciano 格拉西亚诺 (Gé lā xī yà nuò)
Gregorio 格雷戈里奥 (Gé léi gē lǐ ào)
Gualter 古阿尔特 (Gǔ ā ěr tè)
Guilherme 吉尔梅 (Jí ěr méi)
Gustavo 古斯塔沃 (Gǔ sī tǎ wò)
H
Heitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Hélder 埃德尔 (Aī dé ěr)
Heliodoro 埃利奥多罗 (Aī lì ào duō luó)
Henrique 恩里克 (Ēn lǐ kè)
Henriques 恩里克斯 (Ēn lǐ kè sī)
Herberto 埃尔贝托 (Aī ěr bèi tuō)
Heriberto 埃里韦托 (Aī lǐ wéi tuō)
Hermenegildo 埃梅内吉尔多 (Aī méi nèi jí ěr duō)
Hermínio 埃米尼奥 (Aī mǐ ní ào)
Hilario 依拉利奥 (Yī lā lì ào)
Hipolito 依泼里托 (Yī pō lǐ tuō)
Horacio 奥拉希奥 (Aò lā xī ào)
I
Inácio 纳西奥 (Nà xī ào)
J
Jacinto 哈辛托 (Hā xīn tuō)
Jaime 海梅 (Hǎi méi)
João 尤安 (Yóu ān)
Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)
Jorge 豪尔赫 (Háo rhè)
José 尤塞 (Yóu sāi)
Josué 尤素埃 (Yóu sù āi)
L
Leandro 莱昂德罗 (Lái áng dē luō)
Leonardo 莱昂纳多 (Lái áng nà duō)
Leopoldo 莱奥波尔多 (Lái ào bō rduō)
Lourenço 劳伦西奥 (Láo lún loxī ào)
Lúcio 卢西奥 (Lú xī ào)
Luis 路易斯 (Lù yì sī)
Luiz 路易斯 (Lù yì sī)
M
Macario 马卡利奥 (Mǎ kǎ lì ào)
Manoel 马诺埃 (Mǎ nuò āi)
Marcelino 马尔塞利诺 (Mǎ ěr sāi lì nuò)
Marcelo 马塞洛 (Mǎ sāi luò)
Márcio 马尔希奥 (Mǎ ěr xī ào)
Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu)
Marcos 马科斯 (Mǎ kē sī)
Mário 马里奥 (Mǎ lǐ ào)
Martinho 马尔提诺 (Mǎ ěr tí nuò)
Mateus 马泰乌斯 (Mǎ tài wū sī)
Mauricio 毛里西噢 (Máo lǐ xī ō)
Maximiano 马克西米阿诺 (Mǎ kè xī mǐ ā nuò)
Maximiliano 马西米利亚诺 (Mǎ xī mǐ lì yà nuò)
Maximino 马克西莫 (Mǎ kè xī mò)
Modesto 莫德斯托 (Mò dé sī tuō)
N
Narciso 纳西索 (Nà xī suǒ)
Natanael 纳塔纳埃 (Nà tǎ nà āi)
Netuno 内图诺 (Nèi tú nuò)
Nicodemo 尼克德莫 (Ní kè dé mò)
Nicolau 尼克劳 (Ní kè láo)
Nuno 努诺 (Nǔ nuò)
O
Olavo 欧拉维奥 (Oū lā wéi ào)
Osvaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)
Otávio 欧塔维奥 (Oū tǎ wéi ào)
Ovídio 欧维迪奥 (Oū wéi dí ào)
P
Pascoal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr)
Patricio 帕特里希奥 (Pà tè lǐ xī ào)
Paulino 包里诺 (Bāo lǐ nuò)
Paulo 保罗 (Bǎo luó)
Pedro 佩德罗 (Pèi dé luō)
Pio 佩奥 (Pèi ào)
Plácido 普拉西多 (Pǔ lā xī duō)
Plinio 普里尼奥 (Pǔ lǐ ní ào)
R
Rafael 拉斐尔 (Lā fēi ěr)
Raimundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)
Raymundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)
Reinaldo 雷纳尔多 (Léi nà rduō)
Remigio 雷米希噢 (Léi mǐ xī ō)
Renato 雷纳托 (Léi nà tuō)
Roberto 罗伯托 (Luō bó tuō)
Rodolfo 鲁道夫 (Lǔ dào fū)
Rodrigo 罗德里戈 (Luó dé lǐ gē)
Roldao 罗尔道 (Luó ěr dào)
Ronaldo 罗纳尔多 (Luó nà ěr duō)
Roque 罗克 (Luó kè)
Rufino 卢菲诺 (Lú fēi nuò)
Rui 胡伊 (Hú yī)
S
Salomão 萨劳曼 (Sà láo màn)
Saturnino 萨图尔尼诺 (Sà tú ěr ní nuò)
Sergio 塞尔吉奥 (Sāi ěr jí ào)
Severino 塞维里诺 (Sāi wéi lǐ nuò)
Silvio 西尔维奥 (Xī ěr wéi ào)
Simão 西蒙 (Xī mēng)
T
Tácito 塔西托 (Tǎ xī tuō)
Tadeu 塔德武 (Tǎ dé wǔ)
Teobaldo 泰奥巴尔多 (Tài ào bā ěr duō)
Teodósio 泰奥多西奥 (Tài ào duō xī ào)
Thiago 提阿哥 (Tí ā gē)
Tiago 蒂亚戈 (Dì yà gē)
Timoteo 蒂莫特奥 (Dì mò tè ào)
Tristão 特里斯坦 (Tè lǐ sī tǎn)
U
Ulisses 乌利塞斯 (Wū lì sāi sī)
V
Valentim 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng)
Valerio 瓦雷利奥 (Wǎ léi lì ào)
Veríssimo 维利西莫 (Wéi lì xī mò)
Victorino 维多里诺 (Wéi duō lǐ nuò)
Vinícius 韦尼西乌斯 (Wéi ní xī wū sī)
Virgilio 比尔希略 (Bǐ rxī lüè)
Z
(Zé)
Zeferino 赛菲利诺 (Sài fēi lì nuò)
 
Mapa do site

Page served in 0.043s