Pesquisa no dicionário no sítio
Clube
Mais de 50 000
membros!

Pesquisar um nome
Lista alfabética completa »

Lista de nomes

O vosso nome não é na lista

Seu nome em caligrafia chinesa
caligrafia chinesa
Criar sua pintura chinesa personalizada com a caligrafia do seu nome chinês.
a-China.info
Caligrafia chinesa personalizada. Escolher estilo, dimensão, orientação, sentido, caracteres chineses simplificados ou tradicionais.
On-line - a-China.info
Criar seu próprio sinete chinês, único e personalizado, com o seu nome chinês, uma palavra ou uma frase. Escolher a cor da tinta, a dimensão, o estilo...

Lista de nomes e tradução chinesa
Clique no nome para aceder à sua caligrafia.
A
Amélia 阿梅丽娅 (Ā méi lì yà)
Ana 安娜 (Ān nà)
Andréa 安德丽娅 (Ān dé lì yà)
Andréia 安德丽娅 (Ān dé lì yà)
Antónia 安托妮娅 (Ān tuō nī yà)
Assunção 阿笋萨奥 (Ā sǔn sà ào)
B
Bárbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Benedita 贝内蒂塔 (Bèi nèi dì tǎ)
Branca 布朗卡 (Bù lǎng kǎ)
C
Candelária 康德拉丽亚 (Kāng dé lā lì yà)
Carla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)
Carmo 卡尔莫 (Kǎ ěr mò)
Catarina 卡塔丽娜 (Kǎ tǎ lì nà)
Catina 卡缇娜 (Kǎ tí nà)
Cecília 瑟西莉娅 (Sè xī lì yà)
Célia 瑟莉娅 (Sè lì yà)
Chica 茜卡 (Xī kǎ)
Cíntia 辛蒂娅 (Xīn dì yà)
Clemente 克莱门特 (Kè lái mén tè)
Constancia 康斯坦西亚 (Kāng sī tǎn xī yà)
Cristina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dì nà)
D
Débora 黛博拉 (Dài bó lā)
Desidéria 黛希德莉娅 (Dài xī dé lì yà)
Diamantina 蒂阿曼缇娜 (Dì ā màn tí nà)
Domitila 多密缇拉 (Duō mì tí lā)
Dores 多莱丝 (Duō lái sī)
Dorotéia 多萝特莉娅 (Duō luó tè lì yà)
E
Edite 艾蒂特 (Aì dì tè)
Eduarda 艾杜阿尔达 (Aì dù ā ěr dá)
Efigênia 伊翡日妮娅 (Yī fěi rì nī yà)
Elisabete 伊丽莎贝特 (Yī lì shā bèi tè)
Estela 埃斯特拉 (Aī sī tè lā)
Eufemia 欧菲米娅 (Oū fēi mǐ yà)
Eugênia 欧日妮娅 (Oū rì nī yà)
Eulália 欧拉莉娅 (Oū lā lì yà)
F
Felicidade 菲莉茜达德 (Fēi lì xī dá dé)
Filipa 菲莉帕 (Fēi lì pà)
Filomena 菲洛梅娜 (Fēi luò méi nà)
Flávia 弗拉维娅 (Fú lā wéi yà)
Fortunata 佛尔图娜塔 (Fó ěr tú nà tǎ)
Francisca 弗朗西斯卡 (Fú lǎng xī sī kǎ)
G
Gabriela 加布里艾拉 (Jiā bù lǐ ài lā)
Gertrudes 杰尔特鲁黛丝 (Jié ěr tè lǔ dài sī)
Glaucia 格劳茜娅 (Gé láo xī yà)
Graça 格劳莎 (Gé láo shā)
H
Henriqueta 恩丽珂塔 (Ēn lì kē tǎ)
Hermínia 艾尔米妮娅 (Aì ěr mǐ nī yà)
I
Inês 伊内丝 (Yī nèi sī)
J
Jacinta 娅心塔 (Yà xīn tǎ)
Joana 尤阿娜 (Yóu ā nà)
Jovita 尤维塔 (Yóu wéi tǎ)
Judite 尤蒂特 (Yóu dì tè)
Julio 胡里奥 (Hú lǐ ào)
L
Leocádia 蕾奥卡蒂娅 (Lěi ào kǎ dì yà)
Leonor 莱昂诺尔 (Lái áng nuò r)
Leticia 莱蒂西亚 (Lái dì xī yà)
Lídia 莉蒂娅 (Lì dì yà)
Lígia 莉嘉 (Lì jiā)
Lílian 莉莉安 (Lì lì ān)
Lorena 洛雷纳 (Luò léi nà)
Lúcia 露茜娅 (Lù xī yà)
Luisa 路易莎 (Lù yì shā)
Lurdes 露尔黛丝 (Lù ěr dài sī)
Luzia 露茜娅 (Lù xī yà)
Lygia 莉吉娅 (Lì jí yà)
M
Madalena 玛达蕾娜 (Mǎ dá lěi nà)
Márcia 玛茜娅 (Mǎ xī yà)
Margarida 玛嘉莉达 (Mǎ jiā lì dá)
Matilde 马蒂尔德 (Mǎ dì rdé)
Micaela 米卡俄拉 (Mǐ kǎ é lā)
Mônica 莫尼卡 (Mò ní kǎ)
N
Nathália 娜塔莉娅 (Nà tǎ lì yà)
Neves 内维丝 (Nèi wéi sī)
O
Ofélia 欧菲莉娅 (Oū fēi lì yà)
Olívia 欧莉维娅 (Oū lì wéi yà)
P
Philipppa 菲莉帕 (Fēi lì pà)
Priscila 普里西利亚 (Pǔ lǐ xī lì yà)
R
Raquel 拉克尔 (Lā kèr)
Rebeca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Renata 蕾娜塔 (Lěi nà tǎ)
Rute 露特 (Lù tè)
S
Saima 赛玛 (Sài mǎ)
Susana 苏萨娜 (Sū sà nà)
Suzana 苏沙娜 (Sū shā nà)
T
Telma 泰尔玛 (Tài ěr mǎ)
Teresa 特丽莎 (Tè lì shā)
Teresinha 泰蕾茜娜 (Tài lěi xī nà)
Terezinha 泰蕾茜娜 (Tài lěi xī nà)
U
Úrsula 雾尔苏拉 (Wù ěr sū lā)
V
Valéria 瓦蕾莉娅 (Wǎ lěi lì yà)
Verônica 苇罗妮卡 (Wěi luó nī kǎ)
Vitória 韦托莉娅 (Wéi tuō lì yà)
 
Mapa do site

Page served in 0.025s